Püha Miikaeli Kool (PMK) on väikeste klassidega erakool, mis sügisel 2013 avas esimesed tavaklassid: 1. poiste ja 1. tüdrukute klassi. PMK toetub õppes ja kasvatuses pedagoogilisele kontseptsioonile, mis lähtub katoliku kiriku õpetusest.

MISSIOON

Kooli rajajad on seadnud eesmärgiks luua arengukeskkond, kus

  • lapsed ja noored omandaks kristlikul väärtussüsteemil tugineva põhihariduse, mis aitaks neil realiseerida täielikumalt oma inimsust ning looks neis valmisoleku otsida ja leida oma kohta elus;
  • katoliku kirikusse kuuluvad perekonnad saaksid oma lapsi kasvatada kooskõlas kiriku õpetusega;
  • elu hoidva kristliku väärtussüsteemi taasaktualiseerimine kasvatuses toetaks Eesti ühiskonnas inimväärikuse tunnustamist inimsuhete alusena.

ÕPPE- JA KASVATUSPÕHIMÕTTED

Eraüldhariduskool Püha Miikaeli Kool on osa Tallinna vanalinnas asuvast Ladina Kvartali kultuuri- ja hariduspiirkonnast ning teeb tihedat koostööd lisaks Peeter-Pauli kogudusele ja Dominiiklaste ordule ka erinevate huvikoolide, käsitöökodade ja kultuuriasutustega: Miikaeli Ühenduse eelkooli, keeltekeskuse ja arengukeskusega; Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli, gümnaasiumi, Kunstimaja ja Muusikakooliga; MTÜ Mihkli Gildi käsitöötöökodadega, MTÜ Linnamuusikute, MTÜ Hereditase ja MTÜ Theatrumiga.

Tulenevalt asukohast keskaegses vanalinnas on õppetöös rõhku pandud kristliku kultuuripärandi tundmaõppimisele, aga ka rahvakultuurile. Kunsti- ja muusikaharidus on integreeritud üldharidusega.

Paljud PMK õpilased laulavad kooli juurde moodustatud koorides, mis on spetsialiseerunud varasele ja liturgilisele muusikale. Koorid osalevad kooli kirikukalendri tähtpäevadele pühendatud teenistustel.

Püha Miikaeli Kool ja Vanalinna Hariduskolleegium tegutsevad ühises väärtusruumis, järgides ühist  missiooni –  elukultuuri hoidmine[1] – ja ühist haridus- ja kultuurikontseptsiooni, mis on vastu võetud MÜ ja VHK pedagoogide poolt 1993. aastal Vanalinna Hariduskolleegiumis.


[1]              Paavst Johannes Paulus II, Entsüklika Evangelium Vitae, Elu evangeeliumVastuvõtt Püha Miikaeli Kooli
Vastuvõtt kristlikku erakooli toimub vanema avalduse alusel. Eelkõige oodatakse katoliku koguduse lapsi ja kristlike perede lapsi, samuti on eelistatud juba koolis õppivate laste õed-vennad. Kõik lapsed läbivad ka tutvusuuringu, et selgitada välja, kas õppeprogramm on lapsele jõukohane. Samuti vesteldakse kõigi peredega, et selgitada välja kooli väärtussüsteemi sobivus pere tõekspidamistega.

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. Laps saab koolis õnnelik olla ainult sel juhul, kui kool ei toimi perekonna taotluste suhtes lõhkuvalt.
Selle tõttu rõhutame, et hoolimata erinevatest süvaprogrammidest (muusika, keeled, kunst), on läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

VHK Põhikoolis, Toomkoolis, Püha Miikaeli Koolis (VHK partner -erakool) toimuvad ühised katsed. Kõikides koolides komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand ( nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega koolide töös.