TEGEVUSARUANNE

MITTETULUNDUSÜHINGU MIIKAELI ÜHENDUS

2012. a. põhikirjaline tegevus ning 2013. aasta tegevussuunad

 

 

Mittetulundusühingu Miikaeli Ühendus põhikirjaliseks eesmärgiks on traditsioonilisel kristlikul maailmavaatel põhineva kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamine ja toetamine. Miikaeli Ühendus hoiab Vanalinna Hariduskolleegiumi mudeli kontseptsiooni ja loodi 1997. aastal ajendatuna vajadusest eraldada munitsipaal- või riigieelarvest finantseeritavad tegevused neist tegevustest, mille korraldamiseks on rahalised vahendid hangitud vabatahtliku tööga, lapsevanemate toetustest, fondidest jne.

 

Sellest tulenevalt jätkus ka 2012. aastal tegevus kolmes peamises suunas: kultuuripiirkonda arendav, haridusuuenduslik ja sotsiaalne tegevus.

 

I Kultuuripiirkonda arendav tegevus

 • MÜ projektide raames osalesid VHK kunsti- ja muusikakooli õpilased ja õpetajad vanalinna päevade programmis

 

II Haridusuuenduslik tegevus

Jätkutegevused:

 • MÜ keeltekeskuses ja arengukeskuse täppisteaduste koolis ning täiend- ja süvaõppekoolis on loodud täiendavad haridusvõimalused lisaks riiklikule õppekavale, samuti keeleõppevõimalused täiskasvanutele. MÜ inglise keele algõppe programmi rakendatakse peale VHK ja Püha Miikaeli Kooli tänaseks ka  Tartu Katoliku  Koolis, Pärnu Vabakoolis, Toomkoolis.
 • Koostöös Tallinna Linnamuuseumi ja VHK-ga korraldati maikuus traditsiooniline elamuspäev, kus 7. klassid said minna ajas tagasi keskaega
 • Linnalaager pakkus juunis lastele sisukat tegevust ajaks, mil kool on läbi, aga vanemate puhkus pole veel alanud

Loengud ja täiendkoolitused

 • 4. jaanuaril toimus õpetajatele jt kooli töötajatele koolitus „Käitumisest kriisiolukorras“ (lektor Maire Riis) ning 5. jaanuaril järjekordne esmaabikoolitus.

Erivajadusega lapsed

 • VHK-s õpib 4 pimedat last, kelle toimetulek tavaklassis ei ole mõeldav ilma abiõpetaja pideva juuresolekuta. Riik ega linn pimedate laste abiõpetajate tööd ei tasusta, Miikaeli Ühendus on selleks kogunud annetusi. 2012 sügisel käiviti kampaania „Kaisukarud“, mille tulemusena õmblesid VHK lapsevanemad, õpilased, õpetajad ja teised vabatahtlikud ligi 600 kaisukaru toorikut.  Heategevusliku karude kaunistamise töötoaga osaleti messidel „Art Teddy Planet“ ja „Laps ja pere“ (töötube viisid vabatahtliku töö korras läbi VHK õpetajad, lapsevanemad  ja õpilased) ning koguti raha pimedate laste õppe toetuseks.
 • Miikaeli Ühenduses välja töötatud lapse arengu jälgimise ja õppe diferentseerimise mudelit rakendatakse jätkuvalt VHK-s, Püha Miikaeli Koolis, Toomkoolis. Alustatud on koostööd ka Juuru Gümnaasiumi ja Vormsi Põhikooliga lapse arengu jälgimise  ja õppe diferentseerimise süsteemi väljatöötamiseks. Ka Juuru koolis  õpivad ühes klassis väga erinevate vajadustega ja  võimekusega õpilased. Õppe efektiivsuse tõstmiseks oleks vaja lapsi paremini tunda ja vajadusel ka õpet individualiseerida. Vormsi koolis puudub õpilasel tihti piisav taustsüsteem enda suhestamiseks eakaaslastega, kuna klassid on väga väikesed. Lisaks uuringutele on Vormsi õpilastele antud võimalus  perioodiliselt võtta osa VHK õppest.
 • Tihendati koostööd psühhiaatriahaiglaga. Psühhiaater külastab vabatahtlikuna regulaarselt Püha Miikaeli Kooli.

 

Uute koolide asutamine

 • Miikaeli Ühenduse missiooniks on aidata kaasa uute koolide asutamisele lapsevanemate initsiatiivil. 2011. aastal Püha Miikaeli kooli koosseisus alustanud Tallinna Toomkool jätkas 2012/13 õppeaastal tegevust juba iseseisva õppeasutusena, kuid koostöö VHK ja MÜ-ga jätkub. Mihklipäeval, 29. septembril kirjutati pidulikult alla koostööleping Kohila Mõisakooliga, et valmistada ette 1. poiste ja 1. tüdrukute klassi avamine Püha Miikaeli Kooli Kohila filiaalina 1. septembrist 2013.  Alustati ettevalmistusi ka Püha Miikaeli Kooli esimeste tavaklasside (1.P ja 1.T) vastuvõtmiseks.

 

Õppekeskkonna renoveerimine.

 • Kaitseministeeriumi poolt kasutusvalduse lepinguga Miikaeli Ühendusele  õppehooneks antud koolimaja Vene 31 vajab suuri investeeringuid, et viia see vastavusse tervisekaitse ja päästeameti nõuetega ning renoveerida küttesüsteem ja vahetada aknad. Seetõttu alustati 2012. aasta alguses läbirääkimisi RKAS-iga, et muuta kasutusvalduse leping hoonestusõiguse lepinguks, mis annab laenu võtmisel ja fondidest toetuste küsimisel vabamad käed. Läbirääkimised olid edukad ja 27.11.12 sõlmitigi hoonestusõiguse leping RKAS-iga.
 • 2012. aastal viidi Vene 31-s lõpule tuletõrjetrepi ehitus, vahetati välja lukud, paigaldati tuletõkkeuksed ja ATS-süsteem

 

 

III Sotsiaalne tegevus

 • Traditsiooniliselt toimusid heategevuslikud mailaat ja jõululaat, millega koguti raha erivajadusega õpilaste õppetingimuste parandamiseks;
 • 2012. aastal võimaldati MÜ keeltekoolis ja arengukeskuse täppisteaduste koolis õppemaksusoodustust … lapsele, õppemaksust vabastati … õpilast.
 • Jätkus noorte emade programm – VHK gümnaasiumis jätkas õpinguid 3 noort ema
 • Projekti “Omal jõul toimiv kool” raames maksti stipendiume 8-le raskes majanduslikus olukorras või eriandekale õpilasele
 • Õpilaskodu pakkus turvalist keskkonda 16 lapsele,  kellest 9 põhikooli õpilast said riiklikku pearaha, kuid gümnasistide elamist õpilaskodus toetas Miikaeli Ühendus. Õpilaskodu õpilaste toitlustamine ja huvitegevuse finantseerimine oli samuti Miikaeli Ühenduse kanda.
 • Lion’s klubi ja Miikaeli Ühenduse koostöös toimusid talgud põhikooli hoone (Pühavaimu 8) korrastamiseks.
 • AEF Vabaühenduste Fondi esitati projekt „Nõustamiskeskuse loomine, et  tõsta koolide suutlikkust HEV õpilaste õppesse kaasamiseks“. Projekt sai toetust, tegevus käivitub 2013. aasta augustis. Projekti eesmärgiks on luua Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus, et tõsta koolide suutlikkust hariduslike erivajadustega laste õppesse kaasamiseks. Miikaeli Ühendus on oma tegevuse kestel suutnud luua eksperthinnangute süsteemi, mis lubab kaasata iga õpilast õppetöösse vastavalt tema võimetele, eripäradele, vajadustele. Valdavalt selline võimekus mujal Eestis puudub. Samas erivajadustega laste arv suureneb. Seega on oluline võimaldada kõikidele lastele, kes sellist õppevormi vajavad, sellele ka ligipääs üle Eesti tavakoolide juures.

 

IV 2013. aasta tegevussuunad

 

Tähtsaimateks tegevussuundadeks 2013. aastal on

 • toetada MHS kaudu lapsevanemate initsiatiivi oma lastele koolide loomisel
 • teadvustada avalikkusele kodanikukooli kui kasumitaotluseta, kogukonna loodud erakooli tüüpi
 • püüda kaasa rääkida riigi tasandil seadusloomes, mis reguleerib erakoolide tegevust ning laiemalt eesti hariduselu
 • alustada esimeste tavaklassidega Püha Miikaeli Koolis
 • jätkata erivajadustega laste õppe toetamist
 • pakkuda Püha Johannese koolile ja Kohila Mõisakoolile partnerlust  esimeste klassidega alustamisel 2013. aasta septembrist, s.h teha ettevalmistusi, et alustavad koolid saaksid kasutada Miikaeli Ühenduse inglise keele algõppe programmi
 • arendada AEF VÜF projekti raames välja nõustamiskeskuse mudel koolide nõustamisvõimekuse tõstmiseks
 • laiendada elamuspäevast osasaavate laste ringi Tallinnast väljapoole – esitada kultuuripärandi aasta raames projektitaotlus Rahvakultuuri Keskusele
 • jätkata Vene 31 renoveerimistöid (küttesüsteemi vahetus)
 • remontida ja korrastada klassiruume, aidata ellu viia uus ruumiprogramm (igal majal oma identiteet)
 • jätkata noorte emade programmi

 

 

Tiina Veismann

Juhatuse liige