Õde Mary inglise keele programm

Õde Mary poolt välja töötatud Miikaeli Ühenduse inglise keele programm põhineb võõrkeeleõppel emakeele meetodil (Total Immersion Method)

Keele õppimine tuleb lastel loomulikult. Väikesed lapsed õpivad oma emakeelt vanematelt, hoidjatelt, sugulastelt ja mängukaaslastelt. Kui lapsel on varases lapsepõlves olnud normaalne kasvukeskkond, on tema emakeeleoskus ajaks, mil ta astub kollektiivi (lasteaeda, eelkooli või esimesse klassi), piisavalt heal arengutasemel, et alustada võõrkeele õppimist.

Ideaalne keeleõppemeetod on see, kui last ümbritseb täielikult teise keele keskkond, ilma emakeele segava mõjuta. Sellist meetodit nimetatakse inglise keeles Total Immersion Method, eesti keeles keelekümblus või võõrkeele õpe emakeele meetodil. Sellel meetodil on vähe reegleid ja need on lihtsad, kuid neid tuleb täpselt järgida. Õpetaja peab tunnis kasutama ainult õpetatavat keelt. Õppematerjalid ja õpetamise aines tuleb valida selline, et toetada lapse loomulikku huvi keeleõppe vastu, ka sõnavara peaks olema võimalikult sarnane tema emakeelsele sõnavarale. Tunni atmosfäär peaks olema mänguline, pakkuma rõõmu ja rahuldust. Kui laps on tegevusse kaasatud läbi positiivsete kogemuste, õpib ta võimetekohaselt. Keele omandamise vahendeid on palju: laulud, luuletused, mängud, raamatud, lood, pildid, mänguasjad, toidud jne.

Eduka keeleõppe võtmeisikuks on õpetaja, kes peab olema nõudlik, kannatlik, entusiastlik, tundma rõõmu õpilaste edusammudest, siiralt huvituma iga lapse arengust. Õpetaja hääldus peab olema selge ja korrektne, sest lapsed õpivad esialgu eelkõige imiteerimise kaudu.

Mida nooremalt keeleõppega alustada, seda kiiremini ja kergemalt saavutatakse tulemused (tingimuseks muidugi see, et lapse emakeel on piisavalt välja arenenud). Seetõttu alustatakse õde Mary inglise keele programmiga juba 1. klassis ning keeletunde on nädalas 5 (iga päev üks tund, et mõju oleks pidev).

Õde Mary inglise keele programm algklassidele on jagatud 4 tasemeks:

  1. klass – arendatakse suulist keeleoskust ja keelest arusaamist
  2. klass – jätkatakse suulise keeleoskuse ja –mõistmise arendamist, lisandub lugemine ja kirjutamine
  3. klass – jätkatakse eelnimetatud tegevusi, lisandub grammatika õpe; sellel tasemel hakkavad lapsed keelt vabalt kasutama
  4. klass – süvendatakse eelmistel tasemetel omandatud oskusi, lisaks õpitakse tundma sõnaliike, kirjutatakse tekste ja loetakse häid ilukirjanduslikke tekste. Õpilaste keeleoskus on väga sorav.