TEGEVUSARUANNE

MITTETULUNDUSÜHINGU MIIKAELI ÜHENDUS

2013. a. põhikirjaline tegevus ning 2014. aasta tegevussuunad

 

Mittetulundusühingu Miikaeli Ühendus põhikirjaliseks eesmärgiks on traditsioonilisel kristlikul maailmavaatel põhineva kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamine ja toetamine. Miikaeli Ühendus hoiab Vanalinna Hariduskolleegiumi mudeli kontseptsiooni ja loodi 1997. aastal ajendatuna vajadusest eraldada munitsipaal- või riigieelarvest finantseeritavad tegevused neist tegevustest, mille korraldamiseks on rahalised vahendid hangitud vabatahtliku tööga, lapsevanemate toetustest, fondidest jne.

Sellest tulenevalt jätkus ka 2013. aastal tegevus kolmes peamises suunas: kultuuripiirkonda arendav, haridusuuenduslik ja sotsiaalne tegevus.

Vastavalt Miikaeli Ühenduse üldkoosolekul 19. juunil 2013. aastal heaks kiidetud 2013. aasta tegevussuundadele

  1. Toetati lapsevanemate initsiatiivi oma lastele koolide loomisel

–          alustati esimeste tavaklassidega Püha Miikaeli Koolis

–          koostöös Kohila Mõisakooli Seltsiga alustas õppetööd KMK 1. klass ning jätkas tööd KMK eelkool

–          toetati Püha Johannese Kooli tegevust, andes neile kasutada ruume Vene 31 hoones ning õde Mary poolt välja töötatud inglise keele programmi

–          koondati Maarjamaa Haridusseltsi kaudu kristlikke erakoole, ühisel jõul saavutati muudatus erakoolide rahastamises (kalendriaastapõhiselt õppeaastapõhiseks)

 

  1. Jätkati VHK-s õppivate erivajadusega laste ja noorte õppe toetamist ning teiste koolide nõustamist õppe individualiseerimiseks ja toimetulekuks erivajadusega lastega

–          lapsevanemate jõududega korraldatud heategevusliku kunstioksjoniga koguti 9000 eurot tugispetsialistide töö toetamiseks

–          töötati AEF VÜF projekti raames välja nõustamiskeskuse mudel koolide nõustamisvõimekuse tõstmiseks

–          nõustati Juuru gümnaasiumi, Kohila Mõisakooli, Tallinna Toomkooli ja Püha Johannese kooli lapse arengu uuringute ning õppe diferentseerimise osas

–          jätkati noorte emade programmi – kevadel 2013 lõpetas VHK gümnaasiumi kaks noort ema.

 

  1. Toetati laste ja noorte osalemist kultuurielus, et kasvav põlvkond tunneks end pärandi hoidjana ja  edasiandjana

–          laiendati elamuspäevast osasaavate laste ringi Tallinnast väljapoole – kultuuripärandi aasta raames said tänu Rahvakultuuri Keskuse toetusele elamuspäevast osa ka Tartu Katoliku Hariduskeskuse õpilased

–          Vanalinna Hariduskolleegiumi traditsiooniline kevadkontsert Estonia kontserdisaalis oli pühendatud põlvkondade ja pärandi teemale, kontserdil osales ligi 300 õpilast, õpetajat ja lapsevanemat; kontserdi korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu

–          Toetati kunstiõpilaste lõpunäituse “CONVIVENCIA“ toimumist galeriis Aatrium ning teatriõpilaste diplomietendust „Palju kära ei millestki“ Katariina kirikus

–          Toetati omaloominguvõistluse lõpunäituse toimumist Kullo Lastegaleriis

–          toetati Püha Miikaeli Poistekoori osalemist rahvusvahelisel koorifestivalil Tamperes ja CD „Maarjamaa kiituslaul“ väljaandmist

–          osaleti vanalinna päevade kultuuriprogrammis

–          ühineti mõisakoolide ühendusega ja valmistuti osalemiseks EMP mõisakoolide järgmises projektitaotlusvoorus (Kohila Mõisakool)

  1. Koguti vahendeid koolide õppekeskkonna parandamiseks ja uue ruumiprogrammi elluviimiseks

–          heategevuslike jõulu- ja mailaadaga koguti üle 23 000 euro, millega remonditi ja korrastati klassiruume, parandati huvikoolide õppetingimusi ja toetati osakondade ruumilise identiteedi kujunemist

–          jätkati Vene 31 renoveerimistöid (küttesüsteemi rekonstrueerimine, hoone vastavusse viimine päästeameti nõuetega), kokku investeeriti rohkem kui 110 000 eurot

  1. Muud tegevused

–          Veebruaris tähistati õde Mary 90. sünnipäeva seminariga, kus käsitleti valdkondi, mis on MÜ-s käivitunud tänu õde Mary initsiatiivile ja pidevale toetusele: inglise keele ja usuõpetuse programm, kindla distsipliini süsteem, heategevuslike laatade traditsiooni, pimedate laste õpe tavaklassis.

–          koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga töötati välja teadusliku uurimise õppekava põhikooli vanemale astmele (lõplikult valmib 2014.a sügiseks)

–          toetati majanduslikes raskustes peresid ja andekaid lapsi: üle 100 perele võimaldati  õppemaksusoodustust või vabastust; maksti stipendiume kuuele andekale õpilasele.

–          otsustati majanduslikel põhjustel lõpetada õpilaskodu tegevus (juuni 2013) ning viia alusharidus SA Püha Miikaeli Kolleegiumi alla (alates detsembrist 2013).

 

Miikaeli Ühenduse koostööpartneriteks on 2013. aastal olnud SA Theatrum, Fond Hereditas, Avatud Eesti Fond, Rahvakultuuri Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Eesti Kooriühing,  Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Lastehaigla, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Poola Suursaatkond, Tallinna Koolmeistrite Nõukoda, Tallinna Haridusamet, Vanalinna Selts, Peeter-Pauli kogudus jpt.

 

2014. aasta tegevussuunad

Miikaeli Ühendusse koondunud inimeste eesmärgiks on kasvavale põlvkonnale arengukeskkonna loomine, kus igal lapsel oleks võimalik kujuneda täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks ja tunda end eelmiste põlvkondade kultuuripärandi edasikandjana. Selleks tuleb

1.Jätkata nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse tööd ning lapse arengu toetamise kogemuse vahendamist teistele koolidele

2.Jätkata Püha Miikaeli Kooli arengu toetamist

–          tugevdada koostööd Katoliku kiriku ja Peeter-Pauli kogudusega PMK identiteedi kujundamisel;

–          kaasata vanemaid kooli tegevustesse, et kujundada välja kooli toetav kogukond

–          otsida ressursse Vene 31 koolimaja renoveerimiseks ja päästeameti nõuetele vastavusse viimiseks ning jätkata investeeringuid hoonesse (2. korruse saali seinad, lagi, põrand, aknad; vihmuti paigaldamine; 3. korruse tuletõkkeuks; vihmavee äravool hoovis; söögisaali uued lauad);

–          otsida juba praegu lahendusi kasvava kooli ruumiprobleemile;

3.Jätkata Kohila Mõisakooli arengu toetamist.

–          otsida toimivaid koostöövorme Kohila Mõisakooli Seltsiga ja osaleda järjepidevalt kooli ülesehitustöös, et kohalikul kogukonnal tekiks usaldus kooli vastu;

–          seonduda Mõisakoolide Seltsi tegevusega ja osaleda mõisakoolide projektikonkursil, et renoveerida koolihooneks mõisa tõllakuur

4.Toetada vanalinnas õppivate laste ja noorte loomingulist tegevust ja nende osalemist kultuurielus.

5.Toetada erivajadusega õpilaste õppetingimiste parandamist, kuni linn leiab ressursid Pühavaimu 8 remondiks.

6.Viia lõpule õde Mary inglise keele programmi kasutamise juriidilise poole ja kasutustingimuste korrastamine;

7.Viia lõpule algklasside usuõpetuse programmi väljatöötamine.

8.Viia lõpule põhikooli vanema astme teadusliku uurimise kursuse õppekava väljatöötamine.

9.Töötada välja gümnaasiumi uue eriala – majandusõppe –  õppekava ja saada sellele HTM kinnitus.

10.Üles ehitada Miikaeli Ühenduse koduleht.