Mittetulundusühingu „Miikaeli Ühendus“ (edaspidi: ühendus) põhikiri on kinnitatud 20. septembril 1994.a. sõlmitud asutamislepinguga ja viidud kooskõlla mittetulundusühingu seadusega 26. mail 1997.a. Tallinnas toimunud koosoleku otsusega.

I Ühenduse nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta 

1.1  Ühenduse ametlik nimi on “Miikaeli Ühendus”.

1.2  Ühendus on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik, tal on iseseisev bilanss ja arvelduskontod Eesti ja välisriikide pankades.

1.3  Ühendusel on Püha Miikaeli  risti kujutisega ja oma nimega pitsat.

1.4  Ühenduse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5  Ühenduse eesmärgiks on traditsioonilisel kristlikul maailmavaatel põhineva kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamine ja toetamine ning ta tegutseb avalikes huvides.

1.6  Oma eesmärgi saavutamiseks ühendus:

1) omab õigust teostada kõiki tema tegevuseks vajalikke tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ja seadustega;

2) viib ellu projekte ja omab õigust maksta stipendiume arendus-, teadus- ja loometegevuseks ning maksta sotsiaaltoetusi;

3) viib läbi koolitust, koostab ja valmistab õppekavasid ja õppematerjale ja teostab kirjastamist (sealhulgas ka audio- visuaalsel ja multimeedia kujul) haridus, teadus ja kultuurivallas ning võib avada, hallata ja juhtida õppeasutusi ning sotsiaalhoolekandeasutusi ja pakkuda teenuseid nimetatud valdkondades;

4) valmistab ette ja korraldab näitusi, heategevusmüüke, kontserte ja etendusi;

5) teeb koostööd sarnaste eesmärkidega üksikisikutega ja organisatsioonidega nii Eestis, kui ka välisriikides.

1.7 Ühendus juhindub oma tegevuses EV seadustest ja teistest õigusaktidest ning

käesolevast põhikirjast.

1.8 Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.9 Ühendus on asutatud tähtajatult.

1.10 Ühendus on Vanalinna Hariduskolleegiumi Sihtasutise õigusjärglane.

 

II Ühenduse liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

2.1  Ühenduse liikmeks võib saada ühenduse eesmärki toetav isik, kellele

üldkoosoleku otsusega esitatakse sellekohane ettepanek; kes seejärel esitab juhatuse poolt kinnitatud vormikohase nõusoleku.

2.2  Ühendusel võib olla au- ja toetajaliikmed, kelle vastuvõtmine otsustatakse

juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.

2.3  Ühenduse liikmeks vastuvõtmise vormistab ühenduse juhatus.

2.4  Ühendusest väljaastumisest teatab liige juhatusele kirjalikult, kes vormistab selle ühe kuu jooksul alates avalduse esitamise päevast.

2.5  Ühenduse liikme võib ühendusest välja arvata, kui ühenduse liige ei ole viimase aasta jookusul osalenud ühenduse tegevuses või läheb oma tegevuses vastuollu ühenduse eesmärgiga.

2.6  Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja väljaarvataval liikmel on õigus osaleda enda väljaarvamise küsimuse arutelul.

 

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1  Ühenduse liikmetel on õigus :

a) osaleda hääleõigusega ühenduse üldkoosolekul;

b) olla valitud ühenduse juhatuse ja muude organite liikmeks;

c) saada ühenduse juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühenduse tegevuse kohta.

3.2 Ühenduse liige on kohustatud:

a) järgima ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja ühenduse organite otsuseid;

b) andma endast parima ühenduse eesmärgi saavutamiseks;

c) tasuma liikmemaksu.

 

IV Üldkoosolek

4.1  Ühenduse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühenduse liikmel on

üks hääl.

4.2  Ühenduse koosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmise;

b) liikmemaksu suuruse määramine;

c) juhatuse liikmete valimine;

d) auliikme ja toetajaliikme õiguste ja kohustuste määratlemine;

e) juhatuse või mõne muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühenduse esindaja määramine;

f) ühendusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

g) tehingu suuruse kehtestamine, millest alates vajab juhatus tehingu sooritamiseks üldkoosoleku nõusolekut;

h) osakonna sundlikvideerimine,

i) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) aastaaruande kinnitamiseks

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühenduse

liikmetest

c) muudel juhtudel, kui ühenduse huvid seda nõuavad.

4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühenduse juhatus igale ühenduse

liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära

koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5 Üldkoosolek on otsustusjõuline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole

ühenduse liikmetest.

4.6 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ühenduse põhikiri

või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7 Ühenduse põhikirja muutmist, reorganiseerimist või tegevuse lõpetamist

puudutavad otsused võetakse vastu üldkoosoleku 2/3 häälteenamusega.

 

V Juhatus

5.1  Ühenduse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 1 liige.

5.2  Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

5.3  Juhatus esindab ühendust kõigis õigustoimingustes.

5.4  Juhatus kinnitab osakonna moodustamise ja statuudi ning teeb vajaduse korral üldkoosolekule ettepaneku osakonna likvideerimiseks.

5.5  Juhatuse otsus langetatakse juhatuse liikmete lihthäälteenamusega.

 

VI Osakondade õigused ja kohustused

6.1  Vähemalt 3 ühenduse liiget võivad moodustada ühenduse osakonna, mille statuut

tuleb kinnitada juhatuses ühe kuu jooksul.

6.2  Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku

kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/3 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

6.3  Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 2

aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

6.4  Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna

koosoleku poolt kehtestatud korras.

6.5 Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühenduse

juhatusele ühe kuu jooksul peale ühenduse majandusaasta lõppu.

 

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

7.1 Ühenduse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ja

põhikirjas sätestatud korras.

7.2 Ühenduse likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3 Ühenduse likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Vabariigi valitsuse tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.