Fondi asutamise mõtte andis Madis Habakuk, VHK-s õppivate laste vanaisa (sellest fondi nimi), kelle sooviks oli toetada andekaid lapsi nende võimete igakülgsel realiseerumisel. Fondi eesmärgiks on toetada silmapaistvate õpilaste osalemist (rahvusvahelistel) olümpiaadidel ja võistlustel, suuremate projektide või uurimistööde ettevalmistamist, osalemist hariduslikes projektides ja -üritustel.

Fondi annetamiseks ei pea tingimata olema vanavanema staatuses, oodatud on iga panus! Toetuse saab üle kanda Miikaeli Ühenduse arveldusarvele SEB pangas EE791010220032807012, selgitusse märkida ANDEKAS LAPS. Soovi korral on võimalik saada tagasisidet annetuse kasutamise kohta või teha sihtotstarbelisi annetusi konkreetse lapse toetamiseks.

Fondi Vanavanemad laste hariduse eest statuut

“VANAVANEMAD LASTE HARIDUSE EEST”

STATUUT

 

 1. “Vanavanemad laste hariduse eest” (edaspidi fond) on MTÜ Miikaeli Ühendus (registrikood 80017581) poolt loodud fond, mis on saanud alguse ja nime Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste vanavanemate soovist edendada andekate kooliõpilaste võimalusi oma võimete, oskuste ja teadmiste laialdaseks rakendamiseks ja arendamiseks. Sellest kujunemisloost tulenevalt on fondi eesmärgiks toetada andekaid kooliõpilasi nende võimete igakülgsel realiseerimisel.
 2. Oma eesmärgi saavutamiseks toetab fond muu hulgas kooliõpilaste ja nende juhendajate:
  1. osavõttu olümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest (sh rahvusvahelistest);
  2. uurimuste ning muude hariduslike tööde ettevalmistamist ja teostamist;
  3. osavõttu hariduslikest projektidest ja üritustest;
 3. Fond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid kuulub MTÜ Miikaeli Ühendus juurde.
 4. Rahalisi sissemakseid fondi saab teha MTÜ Miikaeli Ühendus arvelduskontole EE791010220032807012 (SEB Pank). Sissemakse selgitusse tuleb lisada märksõna “ANDEKAS LAPS”.
 5. Fond on avatud ning sellesse võivad teha sissemakseid kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad toetada fondi eesmärkide saavutamist. Fondi võib teha nii üldisi sissemakseid kui ka sihtotstarbelisi annetusi konkreetse õpilase toetuseks või konkreetse konkursi või projekti tarbeks.
 6. Fondi toetustele saavad kandideerida  kooliõpilased (vajadusel koos juhendajaga). Kandidaate võivad toetuste taotlemisel esindada lapsevanemad, õpetajad või hooldajad.
 7. Fondi laekunud annetuste arvelt toetuste määramise otsustab fondi nõukogu. Nõukogu moodustab Miikaeli Ühenduse juhatus ja sellesse peab kuuluma vähemalt üks lapsevanemate/ vanavanemate esindaja.
 8. Nõukogu tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas, septembris ja jaanuaris. Toetused määratakse määramisele eelneva kalendriaasta jooksul fondi laekunud üldiste ja sihtotstarbeliste annetuste arvelt. Nõukogu võib vastavate vahendite olemasolul määrata toetusi ka jooksva kalendriaasta annetustest.
 9. Fondi haldava MTÜ Miikaeli Ühendus likvideerimise korral jaotatakse fondi kogunenud vahendid MTÜ Miikaeli Ühendus põhikirjas sätestatud korras.
 10. Iga aasta 10. juuniks koostab fondi nõukogu ülevaate fondi laekunud annetuste kasutamisest, mis avaldatakse MTÜ Miikaeli Ühendus ametlikul kodulehel (ml.image.ee). Soovi korral on kõigil fondi annetajatel võimalik saada informatsiooni annetuste määramise ja kasutamise kohta, esitades sellekohase päringu fondi nõukogule.

Fondi statuudi on kinnitanud MTÜ Miikaeli Ühendus juhatus 14.10.2014.

Fondi nõukogu
Fondi nõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas, septembris ja jaanuaris. Toetused määratakse määramisele eelneva kalendriaasta jooksul fondi laekunud üldiste ja sihtotstarbeliste annetuste arvelt. Nõukogu võib vastavate vahendite olemasolul määrata toetusi ka jooksva kalendriaasta annetustest. 2014/15 õppeaastal kuuluvad nõukogusse